Hoppa till sidans innehåll

Måldokument för Vänersborgs tk


MÅLDOKUMENT FÖR

VÄNERSBORGS TENNISKLUBB                                                                          2008-01-19

 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Vänersborgs TK ska upplevas som en attraktiv tennisklubb att vara medlem i, genom de goda utvecklingsmöjligheter och den goda klubbanda som erbjuds.

 

ALLMÄNNA MÅL

Medlemskap i klubben ska vara öppet för alla oavsett kön och ålder.

 

Klubben ska erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning.

 

Medlemmarna i Tennisklubben är med av egen fri vilja och utformar verksamheten själva.

Oavlönat satsar de kraft och tid på att leda och fostra barn och ungdomar. Detta ideella engagemang utgör i sig en positiv kraft att värna om och är en förutsättning för verksamheten.

 

SOCIALA MÅL

Tennis ger gemenskap. Barn, ungdomar och vuxna får lära sig att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom ledarna får de unga positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering.

 

MÅL FÖR FOSTRAN

En viktig del av tennisrörelsens demokratiska fostran är att varje medlem kan påverka genom att ta ansvar för sig själv och sin grupp.

 

Tennisens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många barn och ungdomar. Vi ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.

Särskilt viktigt är det att verksamheten är utformad så att var och en lär sig respektera varandra som kamrater och medtävlare och att förekomst av mobbning åtgärdas. Vi lär oss också hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex

användandet av droger.

 

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i tennisens natur. Vi arbetar för en konsekvent regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av banan.

 

IDROTTLIGA MÅL

Vi vill erbjuda bästa möjliga förutsättningar för nybörjare, motionärer och tävlingsspelare i alla åldrar att utveckla sig som tennisspelare.

  • Interna klubbtävlingar ska anordnas
  • Seriespel ska erbjudas för så många som möjligt och i alla åldrar
  • Klubben ska skapa en bred trupp av tävlingsspelare
  • A-lagen för damer och herrar ska spela i Division 1

 

Förutsättningar ska ges för elittennis.

 

Klubben ska tillhöra en av de tre bästa föreningarna i Västergötlands Tennisförbund avseende spel i Västgötaserien och i distriktsmästerskap.

 

MEDLEMMARNA SKA DELA ANSVAR, ARBETE OCH GLÄDJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne eller ute,Investera eller amortera-det är frågan

2008-10-30 09:36


 

Det är nu dags att uppdatera medlemmarna om den fortsatta planeringen för aktuella förbättringar av våra nuvarande anläggningar och framtida satsningar på nya.

 

Styrelsen har tidigare informerat (VTK-bladet i december 2007 och hemsidan under våren) om arbetet med att inventera klubbens behov av underhålls- och investeringsåtgärder, söka kommunala bidrag och undersöka andra möjligheter till medfinansiering.

Diskussionerna med kommunen om bidrag under 2008 och VTK:s plats i det förändrade Sportcentrum har fortsatt under året.

 

 

Styrelsens pågående arbete

Styrelsen tillsatte under våren en arbetsgrupp, som fick i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag. Gruppen redogjorde för sitt arbete i styrelsen den 22 maj. Det redovisade tre alternativa (re)investeringar med sina för- och nackdelar och storleksordningen för dessa investeringar.

Ny yttertaksbeläggning på Gamla hallen

Fördelar        - vi får äntligen ett tätt tak

Nackdelar     - inga

Investering    - Alt 1: Tunn board + duk                                                315 000 kr

                      - Alt 2: 100 mm cellplast (värmeisolering) + duk               440 000 kr

 

Nya utomhusbanor (4 st)

Fördelar        - smidigare övergång från inomhusträning till utomhusträning

- bättre ljudmiljö, inte minst för tränarna

- mindre luftföroreningar

- hallens omklädningsrum kan användas

- mindre underhållsarbeten (ytskikt Bana C, dränering Bana B)

- bollplank

- bättre för funktionshindrade

- lättare genomföra tävlings – och seriespel

Nackdelar     - hallen öppen hela sommaren (bevakningsproblem)

Investering    - Klubbstuga 50 m2 (toaletter, förråd, klubbrum)                875 000 kr

                      - markarbeten, stängsel, bollplank, övrigt    2 350 000 kr

                      - Total investering                                                            3 225 000 kr 

 

Ny golvbeläggning (Hardcourt på 4 banor)

Fördelar        - långsammare underlag som är gynnsamt för utveckling av bra tennisteknik

- stora tävlingar spelas på hardcourt, varför våra elitspelare får lättare att hävda sig i dessa tävlingar med nytt golv i vår hall

Nackdelar     - sämre ljudmiljö pga sämre ljudabsorption

- högre underhållskostnad (ommålning)

                      - slitage på skor, bollar, muskler, leder

Investering    - borttagning av bef. Bolltexmatta

- akustikåtgärder i Gamla hallen

- total investering (olika leverantörer)                                1 400 000–1 750 000 kr    

 

 

 

Planeringsdag den 18 oktober

För att diskutera investeringsbehov och prioriteringar hade styrelsen bjudit in anställda och samtliga ledamöter i kommittéerna till en planeringsdag den 18 oktober.  Även om endast tio personer deltog kom det fram många viktiga synpunkter. Som underlag användes det arbete som beskrivits ovan under ”Styrelsens pågående arbete”.

Följande framkom:

- Ur verksamhetens perspektiv bedömdes nya utebanor vara viktigast. De nuvarande banorna, som ju ägs av kommunen, håller en låg standard jämfört med vår egen hall.

- Filtmattorna måste bytas inom några år men kan fungera bra i ytterligare några år.

- Ett nytt yttertak på den Gamla hallen måste läggas snart.

- Vårt ekonomiska utrymme för (re)investeringar diskuterades och beräknades enligt nedan:

Vi har de senaste åren gjort ett s k nollresultat. Förutsatt att vi även i fortsättningen kan åstadkomma detta trots att vissa kostnadsposter kommer att öka nästa år som t ex elkostnaden (ca 50 000 kr), höjda avgifter till Svenska Tennisförbundet/Svensk Tennis Väst (ersätter det tidigare Distriktet) borde vi med en någon ökad amortering kunna uppnå ett årligt likviditetsöverskott av ca 100 000 kr. Följande schematiska kalkyl gjordes:

                      0 kr                resultatet de senaste åren

             50 000 kr +            minskad räntekostnad

           150 000 kr +            avskrivning

           100 000 kr -             amortering fr o m maj 2009

           100 000 kr +           framtida beräknat årligt likviditetsöverskott

Eftersom vår nuvarande likviditet är ca 400 000 kr skulle vi efter 5 år kunna ha ett eget investeringskapital av 900 000 kr.

                     

 

Prioritering

För att genomföra de underhålls- och investeringsinsatser, som beskrivits ovan, krävs en totalinvestering av storleksordningen 5 milj kr. Själva skulle vi kunna bidra med knappt 1 milj kr, dvs vi är i högsta grad beroende av finansiering från annat håll för att kunna genomföra våra ”önskemål”. Ett utökat banklån ter sig knappast realistiskt eftersom detta kräver en utökad kommunal borgen. Sannolikt måste därför vår prioritering och investeringstakt  anpassas till bidragsgivarnas intresse och möjlighet att stödja vår verksamhet. Likaså förefaller det realistiskt att öka amorteringen samtidigt som investeringar genomförs.

 

 

Vad händer den närmaste tiden

Diskussionerna med kommunen om en gemensam syn på lämpliga satsningar de närmaste åren fortsätter.

 

Är det dags för ett Medlemsmöte innan årets slut?

 

 

 

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 kr i bidrag från kommunen

2008-01-21 14:00


 


 

Kommunens Barn- och Ungdomsnämnd beslutade den 17 december att bidra med 500 000 kr till amortering innan den 31 december av vårt lån på Tennishallen, om vi samtidigt amorterar 750 000 kr själva. Styrelsen sade ja till detta erbjudande.

Vår skuld, som tidigare var 5,5 mkr har således reducerats med 1,25 mkr och är därför sedan årsskiftet ”endast” 4,25 mkr.

 

Vi är glada för bidraget till amortering. Kommunen är ännu inte beredd att bevilja årliga driftsbidrag till föreningar med egna anläggningar. Genom reduceringen av vårt lån minskar vår räntekostnader fram till maj 2009, då lånet ska omsättas, med ca 65 000 kr. Den stora fördelen är ändå att vi har ett bättre utgångsläge vid omsättningstillfället, då vi befarar en räntehöjning.

 

Trots den relativt stora amorteringen med egna medel, är klubbens likviditet tillräcklig. Den gjorda amorteringen är en tidigareläggning, eftersom en viss avbetalning på lånet har varit planerad i samband med den kommande låneomsättningen.

 

 

 

Uppdaterad: 06 NOV 2009 11:54 Skribent: Peter

sisu

   Följ oss på!

   

   

________________________

 

 

 

Tennisshopen i Vänersborg

 

 

 

 

 

Postadress:
Vänersborgs TK - Tennis
Brättevägen 9
46235 Vänersborg

Kontakt:
Tel: 0767908953
E-post: This is a mailto link

Se all info